Zásady ochrany osobních údajů

Vyplněním kontaktního formuláře, objednáním webináře, newsletteru nebo prohlížením těchto webových stránek umožňujete Vladimíru Šedivému, IČO: 14894068 (dále jen jako “Správce” či “Správce osobních údajů”) využívat vaše osobní údaje. Tato stránka má za úkol vás v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (GDPR) informovat o tom, jaké informace o vás Správce shromažďuje, z jakého důvodu a jakým způsobem vaše informace využívá, jaká jsou vaše práva ohledně jím využívaných osobních údajů a jakým způsobem je u něj můžete uplatnit v souladu s GDPR nařízením.

Jaké informace o Vás Správce shromažďuje?

Při objednání webináře nebo vyplnění kontaktního formuláře na těchto webových stránkách Správci poskytujete informace v rozsahu celé jméno, e-mail, platební údaje, předmět vašeho sdělení a text vlastní zprávy, kterou chcete zanechat. Údaje potřebuje, aby mohl na vaše sdělení reagovat a případně vás prostřednictvím e-mailu kontaktovat, případně doručit službu nebo produkt. Tyto údaje jsou uloženy v databázi webu i z důvodu další komunikace s vámi. Je ve Správcově oprávněném zájmu, udržovat si evidenci komunikace z důvodu zajištění kontinuity komunikace a případné právní ochrany před budoucími spory. Vzhledem k předpokládané povaze komunikace budou vaše údaje udržovány v databázi po dobu 5 let od uskutečnění poslední komunikace. Pokud komunikace nebude dále pokračovat, budou všechny vaše údaje smazány.

Do evidence v rámci databáze webu budete zavedeni okamžikem prvního vyplnění a odeslání kontaktního formuláře nebo objednáním webináře.

Vyplněním kontaktního formuláře nebo objednáním webináře vyslovujete souhlas se zasíláním sdělení na vaši uvedenou e-mailovou adresu. Takový souhlas můžete vzít kdykoliv zpět zasláním kontaktního formuláře s uvedením příslušné skutečnosti, popřípadě zasláním e-mailu na adresu postmaster@infiniteacademyofgray.cz . Takový e-mail musí obsahovat veškerou nezbytnou identifikaci proto, aby Správce mohl zjistit, koho ze zasílání  sdělení ve skutečnosti odhlásit.

Komu Správce data předává?

Vaše osobní údaje jsou užívány výhradně pro Správcovu interní potřebu a to pouze z výše uvedených důvodů.

Vaše osobní údaje dále Správce zpracovává ve svém informačním systému i za pomocí analytických, marketingových a e-mailingových aplikací třetích stran.

Žádné třetí straně přitom osobní údaje Správce nepředává za účelem jejich dalšího zpracování.

Jaká vám GDPR dává práva a jak jich u Správce využít

Právo na zpřístupnění informací a právo na jejich opravu

Kdykoliv v budoucnu budete chtít, můžete Správci zasláním zprávy na e-mailovu adresu postmaster@infiniteacademyofgray.cz požádat o zaslání potvrzení, zda Správcem jsou či nejsou vaše osobní údaje zpracovávány.

Pokud o vás Správce bude zpracovávat vaše osobní údaje nepřesně, můžete ho na tuto skutečnost zasláním zprávy na e-mailovou adresu postmaster@infiniteacademyofgray.cz upozornit, Správce pak bez zbytečného odkladu nepřesné osobní údaje opraví.

Právo vznést námitky proti zpracování osobních údajů

I v případě, že bude Správce vaše osobní údaje zpracovávat na základě svého oprávněného zájmu, máte právo proti takovému zpracování vznést námitky, a to včetně námitek vůči zpracování osobních údajů, které zpracovává pro účely přímého marketingu. To provedete zasláním zprávy na e‑mailovou adresu postmaster@infiniteacademyofgray.cz . Pokud takovou námitku podáte, bez zbytečného prodlení Správce vyhodnotí, do jaké míry může v souladu se zákonem tvrdit oprávněnost svých důvodů pro zpracování vašich osobních údajů přes vámi vznesené námitky a jak bude s vašimi osobními údaji v mezidobí nakládat. Dokud vám své oprávněné důvody pro zpracování neprokáže, vaše osobní údaje nebude dále zpracovávat.

Právo na omezení práce s osobními údaji

Máte právo požadovat, aby Správce omezil jakékoliv zpracování vašich osobních údajů včetně jejich vymazání, tedy aby s nimi přestal nakládat:

– Pokud Správci dáte vědět, že jsou jím shromážděné osobní údaje nepřesné, a to až do ověření jejich správnosti.

– Pokud bude zpracování Vašich osobních údajů protiprávní a vy, namísto o vymazání, požádáte zasláním zprávy na e-mailovou adresu postmaster@infiniteacademyofgray.cz o omezení jejich použití.

– Pokud vaše osobní údaje již Správce nebude potřebovat pro zajištění svých služeb, ale vy je budete potřebovat pro uplatnění vašich práv.

– Pokud vznesete námitku proti zpracování dle odstavce výše, a to do doby, než Správce ověří, zda jeho důvody zpracování převažují nad vašimi zájmy.

Právo být zapomenut (právo na vymazání osobních údajů)

V případě, že zjistíte, že Správce zpracovává Vaše osobní údaje:

– přestože již není jejich zpracování potřebné pro účely, kvůli kterým je Správce získal,

– pokud vznesete námitku podle odstavce uvedeného výše a Správce vám nebude schopen prokázat oprávněné důvody pro jejich zpracování, které převáží nad vašimi zájmy, vašimi právy a svobodami či nad výkonem nebo obhajobou právních nároků, a/nebo

– neoprávněně,

máte právo požadovat, aby bez zbytečného odkladu od vašeho oznámení takovýchto skutečností zasláním zprávy na e-mailovou adresu postmaster@infiniteacademyofgray.cz takto zpracovávané osobní údaje vymazal. Údaje však nemůže vymazat ani na vaši žádost, pokud bude jejich zpracování nezbytné pro výkon práva na svobodu projevu a informace, pro splnění některé jeho právní povinnosti nebo pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu, či pro určení, výkon nebo obhajobu jeho právních nároků.

Právo na poskytnutí údajů ve strojově čitelné formě

Pokud Správce zasláním zprávy na e-mailovou adresu postmaster@infiniteacademyofgray.cz požádáte, aby vám poskytl jím zpracovávané vaše osobní údaje, zašle vám je ve strukturovaném běžně používaném a strojově čitelném formátu (např. ve formátu *.xls, *.csv, nebo v obdobném formátu). Pokud Správce požádáte, abych vaše osobní údaje zaslal jinému správci osobních údajů, vaší žádosti samozřejmě vyhoví.

Právo podat stížnost u Úřadu na ochranu osobních údajů

V případě, že podle vašeho názoru Správce neplní všechny své právní povinnosti vzniklé v souvislosti se zpracováním vašich osobních údajů, obraťte se prosím na něj prostřednictvím e-mailové adresy postmaster@infiniteacademyofgray.cz . Pokud by vám snad nepomohl, máte samozřejmě právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, a to buď na adrese sídla úřadu na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00, na e-mailu posta@uoou.cz , či jakoukoliv jinou cestou, kterou bude Úřad na ochranu osobních údajů akceptovat. Bližší informace o úřadu najdete na webových stránkách www.uoou.cz .